OMNIASIG Vienna Insurance Group

00.00.04.F.003.0.B

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul in București, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J/40/10454/2001, CUI 14360018, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cod RA-047/10.04.2003, cod LEI 559900AB9YD8CLGBE756 („OMNIASIG VIG” sau „Operatorul”), în vederea prestării serviciilor de asigurare, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Vă rugăm să citiți această notă de informare cu atenție.
În situația în care aveți neclarități sau întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale de către societatea noastră, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa dpo@omniasig.ro.

Datele personale prelucrate
OMNIASIG VIG prelucrează următoarele categorii de date personale, atât cu privire la dumneavoastră, cât și la persoanele beneficiare ale poliței de asigurare:

 1. Date personale de identificare (în general datele înscrise în cartea de identitate sau în alte acte de stare civilă), date biometrice(imaginile faciale sau datele dactiloscopice) și date de contact (numere de telefon și adrese de e-mail);
 2. Informații bancare (număr cont bancar și titularul contului);
 3. Informații /date necesare pentru evaluarea riscului și/sau pentru întocmirea și soluționarea dosarelor de daune în cazul apariției riscului asigurat (inclusiv ocupația, educația și experiența profesională sau activități de afaceri desfașurate, date privind persoanele aflate în întreținere);
 4. Date/informații privind starea de sănătate, istoricul afecțiunilor și /sau antecedente în familie, diagnosticul medical);
 5. Date privind bunurile deținute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat deținut de o persoana fizica, care face obiectul asigurării);
 6. Informații cu privire la locația dvs. temporară(gps), imaginea și inregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile OMNIASIG VIG, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captată la utilizarea websiteurilor si aplicațiilor OMNIASIG VIG)

Scopurile prelucrării datelor personale
OMNIASIG VIG colectează și prelucrează atât datele dumneavoastră personale, cât și ale persoanelor pentru care se încheie asigurarea sau beneficiare ale asigurării, în următoarele scopuri:

 1. În scopul identificării persoanei vizate
 2. În scopul realizării testului de nevoi și cerinte (DNT) și acordării consultanței pe baza rezultatului obținut;
 3. În scopul prestării serviciilor de asigurare (ofertarea și emiterea polițelor de asigurare, gestionarea și executarea contractelor de asigurare / polițelor, încheierii de coasigurări / reasigurări, identificarea clienților, videoinspecție, videoconstatare, soluționarea daunelor, inclusiv verificare în scopul detectării și prevenirii potențialelor fraude /recuperarea creanțelor, acțiuni în regres);
 4. crearea de profiluri și luarea deciziilor automate pentru evaluarea riscurilor asigurate și calculul primelor de asigurare; activitatea este necesară doar în cazul încheierii anumitor categorii de contracte de asigurare, prin raportare la suma asigurată;
 5. În scopul respectării și îndeplinirii obligațiilor legale;
 6. În scop de marketing, inclusiv pentru informare și acordarea de beneficii de loialitate, pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite, promovarea produselor oferite, chestionare.
 7. Raportări interne sau către alte entități ale grupului din care OMNIASIG VIG face parte și efectuarea de analize statistice/actuariale;
 8. Soluționarea reclamațiilor și a solicitarilor din partea clienților și a potențialelor litigii, înaintate instanțelor (de drept comun sau arbitrale, din țara sau străinatate);
 9. Asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video);

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus sunt:

 • încheierea unui contract, respectiv contractul de asigurare/polița la care dumneavoastră sunteți parte (inclusiv etapele premergătoare \încheierii contractului – cererea dumneavoastră, oferta noastră), executarea și/sau administrarea contractului;
 • îndeplinirea de către Asigurător a obligațiilor ce îi revin conform dispozițiilor legale;
 • interesul legitim al Asigurătorului, inclusiv pentru prevenirea plăților nejustificate ale dosarelor de daună;
 • consimțământul dumneavoastră.

Punerea la dispoziția OMNIASIG VIG a datelor dumneavoastră personale, este necesară în scopurile indicate mai sus la punctele a)-d). În cazul în care nu ne puneți la dispoziție aceste date sau dacă nu ni le comunicați în măsura necesară, suntem in imposibilitate de a vă furniza serviciile de asigurare. Vă rugăm să aveți în vedere că acest demers nu ar fi considerat neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către OMNIASIG VIG.

Punerea la dispoziția OMNIASIG VIG a datelor terților, nominalizați de dumneavoastră, este necesară în scopurile indicate la punctele a)-d) de mai sus.

În ceea ce privește datele privind starea dumneavoastră de sănătate, istoricul medical, antecedentele familiei, diagnostic și alte categorii speciale de date, acestea vă sunt solicitate în măsura în care sunt necesare pentru încheierea și executarea contractului de asigurare acestea putând fi prelucrate doar cu acordul dumneavoastră, în lipsa acestor date fiind imposibilă executarea contractului de asigurare.

Destinatarii datelor dumneavoastră
Categoriile de destinatari către care se pot transfera datele personale colectate:

 • autoritățile publice (inclusiv autorități fiscale, autoritatea de reglementare și supraveghere în domeniul asigurărilor);
 • furnizorii implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare (ex. reasigurători, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de regularizare a daunelor, etc);
 • agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, dacă legislația stipulează acest lucru;
 • intermediarii implicați în administrarea contractelor dumneavoastră de asigurare (ex. brokeri de asigurare);
 • alte companii din cadrul Grupului Vienna Insurance Grup.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene
OMNIASIG VIG ar putea să transfere datele personale către alte companii din cadrul Grupului Vienna Insurance Group aflate în exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, OMNIASIG VIG se va asigura că prelucrarea acestor date este conform cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările în țările din cadrul Comunității Europene și semnează în acest sens clauze contractuale specifice pentru a se asigura că transferul de date cu caracter personal este reglementat cu același nivel de securitate și de strictețe ca și transferurile efectuate în cadrul Comunității Europene.

Perioada de păstrare a datelor personale

 1. Datele personale vor fi păstrate cel puțin pe durata valabilității contractului de asigurare precum și ulterior pe perioada necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre parti sau pe perioada de timp prevazută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie de asigurări, în acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul OMNIASIG VIG S.A.
 2. Datele cu caracter personal colectate în scopul efectuării testului de nevoi și cerințe (DNT) și a transmiterii ofertelor de asigurare, vor fi păstrate pentru cel mult 13 luni de la data de început a valabilității ultimei oferte de asigurare, în cazul în care aceasta nu s-a materializat în contract de asigurare.
 3. În cazul prelucrărilor în scop de marketing , datele personale colectate vor fi păstrate până când ne veți anunța cu privire la retragerea consimtământului acordat în acest scop.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în legislația aplicabilă în vigoare, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 1. Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal;
 2. Dreptul la rectificare presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete;
 3. Dreptul la stergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat" presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor;
 7. Dreptul la opoziție -presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe;
 8. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ;
 9. Dreptul de a depune o plangere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
 10. Dreptul de a vă adresa justiției;
 11. Dreptul de a fi notificat de către OMNIASIG VIG privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastră personale;

Ne puteți contacta:

 • prin email - la adresa: dpo@omniasig.ro;
 • personal – la oricare din sediile OMNIASIG VIG;
 • prin poștă la adresa: București, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1.

Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei note de informare privind protecția datelor dumneavoastră – puteți găsi pe pagina web a companiei – secțiunea Protecția Datelor.
Prezenta nota de informare reprezintă versiunea din data de 17.12.2019

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:
Web site : http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212
Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

Data: 31.05.2024


1. DECLARATIE PRIVIND INFORMAREA

Am luat la cunoștință de conținutul Notei de Informare (cod 00.00.04.F.003.0.B) și mă oblig s-o transmit tuturor persoanelor ale căror date cu caracter personal le furnizez în procesul de asigurare în vederea informării corecte a acestora.

Declar și agreez că furnizarea adresei de e-mail în scopurile precizate in Nota de Informare reprezintă acordul meu pentru utilizarea acesteia ca mijloc de comunicare a informațiilor.

Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu

2. ACORD

Confirm că am citit, am înțeles conținutul prezentului acord, iar cele exprimate mai jos reprezintă voința mea, în cunoștință de cauză, liber exprimată, transpusă pe acest formular bifat corespunzător.

2.1. prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, pentru informarea și acordarea de beneficii de loialitate și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite (transmiterea de știri, promoții, produse noi):

2.2. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, indispensabile în vederea prestării serviciilor de asigurare (ofertarea și emiterea polițelor de asigurare, gestionarea contractelor de asigurare/ polițelor, inclusiv reînnoirea acestora, soluționarea daunelor) și de reasigurare, cu respectarea legislației specifice în vigoare

• privind starea de sănătate
• privind minorii nominalizați ca (potențiali) asigurați / beneficiari:

Am înțeles că datele mele cu caracter personal și / sau ale persoanelor pentru care solicit asigurarea sunt absolut necesare pentru obținerea produselor și serviciilor de asigurare și că refuzul de a le furniza poate bloca procesul de ofertare a unor soluții de asigurare personalizate, adaptate cerințelor și nevoilor mele și / sau ale persoanelor pentru care solicit asigurarea sau poate determina, după caz, încetarea contractului de asigurare.Va rugam sa semnati inainte de transmiterea acordului